WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501
 

שובר תשלום בליווי פיננסי

שובר תשלום לפרוייקט בנייה בליווי פיננסי

שובר תשלום תמא 38

הפקת שוברי תשלום מתאים לחברות ליווי פרויקט בניה/נדל"ן. שובר זה עומד בכל התקנים הנדרשים ומודפס על גבי נייר בטחוני, לפי הוראות הבנקים ובנק ישראל. שוברים אלו בפעם הראשונה עוברים אישור בבנק המוסר את קוד המוטב .  שוברים אלו מסופקים לרוכשי הדירות באמצעות קבלן בנייה .

אנו מאמינים שבהפקת שוברי תשלום לליווי פיננסי חשוב להשתמש בחומרי גלם איכותיים.
לכן אנו בוחרים להפיק את השוברים ע"ג נייר בטחוני

כחלק מעבודתנו אנו מתאימים את עיצוב השובר לפי דרישת חברת ליווי פיננסי, שמירת חוקי השובר ודיוק בפרטים הקטנים. לכל חברת ליווי אנו מספקים תוכנה ייעודית לצורך בקרה והעברת נתונים באופן תקין.

במרכזה של שיטה זו עומד חשבון פרויקט, אשר אליו אמורים כספי רוכשי הדירות להיות מופקדים, ואשר ממנו אמור הגוף המוסדי לאפשר שחרור כספים לקבלן לצורך ביצוע הבניה. חשיבותו של חשבון הפרויקט מתבטאת במניעה של זליגת כספים מחוץ לפרויקט והבטחת זכותם של רוכשי הדירות לקבל ערבות בנקאית או בטוחה אחרת בעד התשלומים שהעבירו לקבלן.