WhatsApp
 
הדפסת צ'קים לכל הבנקים והתוכנות | מותאם לתקן 501 - בנק ישראל | להזמנה התקשרו 1-800-877-222
חייגו: 1-800-877-222
צ'קים מותאמים - תקן 501

תקן 501 – בנק ישראל

בעקבות חוק המזומן – כך יראו הצ'קים החדשים

תאריך: 20/05/19

על רקע כניסת חוק המזומן לתוקפו, בנק ישראל עדכן את התקן על פיו מודפסים שיקים בישראל. בשביל למנוע בלבול בקרב ציבור משתמשי הצ'קים ועל מנת שלא יעברו על החוקים החדשים בנק ישראל הוציא דגם חדש לפיו יודפסו בקרוב הצ'קים החדשים. 

בואו נעשה סדר בבלגן, ריכזנו עבורכם את הנושאים החשובים להבנה והכרת הדפסת שיקים ידניים וממוחשבים החל יולי 2019.

ההבדל בין שיק בנקאי לשיק רגיל
ההבדל בין שיק בנקאי לשיק רגיל

אז איך יראו השיקים החדשים?

מחודש יולי 2019 כל שיק המודפס ללא הגבלת סחירות (ללא הגבלה של "מוטב בלבד" בשיק) יחוייב להיות עם הדפס של טבלה בגב הצ'ק אשר תנחה את המשלם או המקבל לגבי המידע שהם נדרשים לציין בגב השיק לצורך הסבתו בצורה חוקית. הטבלה תודפס רק על גבי השיקים שלא הודפסה עליהם הגבלה של "למוטב בלבד".
ראו דוגמא הדפס על גב צ'ק סחיר:

גב צ'ק סחיר
 גב שיק סחיר

כמו כן בוצעו שינויים בחזית הצ'ק, התחלפו מיקומי התאריך והחתימה בחזית השיק. התאריך מופיע במרכז הצ'ק והחתימה מצדו הימני של השיק. שינוי זה נעשה על מנת למנוע כתיבה על גבי הפס המגנטי בתחתית השיק, ובכדי להדגיש את ההבדלים שמביא אתו תקן 501 החדש.
להלן דוגמא של חזית השיק האחיד על פי תקן 501 :
שיק ללא הגבלת סחירות -

חזית צ'ק סחיר

שיק עם הגבלת סחירות -

חזית צ'ק לא סחיר
חזית שיק סחיר

שיק עם הגבלת סחירות -

חזית צ'ק לא סחיר

מה חשוב לדעת בנושא

בנק ישראל הנחה את הבנקים כך שצ'קים שיופקדו למשמרת לפני תאריך כניסת החוק לתוקף ויוצגו לגבייה לאחר תאריך כניסת החוק לתוקף, לא יוחזרו גם אם לא יעמדו בחוק לצמצום המזומן.
החוק מטיל אחריות על הבנקים, בנק הדואר ובעלי רישיון למתן שירותי פיקדון ואשראי לא לפרוע צ'קים החורגים מהמגבלות מרגע כניסת החוק לתוקפו ביולי 2019.
לצד האחריות שמוטלת על הבנקים חשוב גם שהלקוח הפרטי יערך לשינויים על פי התקן החדש.


איך נערכים לשינוי? כמה דברים שחשוב לזכור

  • החוק החדש אשר נכנס לתוקפו החל מ- 01.07.2019 משמעותי לגבי שיקים ללא סימון "למוטב בלבד" (צ'קים סחירים), זאת עקב החוק המזומנים שנכנס ב01.01.2019 .
  • אם הנכם ממשתמשי הצ'קים הממוחשבים תוודאו שהתוכנה שלכם תומכת בתקן 501 – השיק האחיד. תוכנה תצטרך לתת מענה בנושא שינוי מיקומי התאריך.
  • אם יש ברשותכם צ'קים סחירים דחויים שלא הפקדתם למשמרת בבנק, מומלץ להפקיד לפני כניסת החוק לתוקפו בכדי שלא יוחזרו או יועקבו.
  • אם ישנם שיקים עם "למוטב בלבד", תקן 501 אינו שינה דבר בנושא למעט חזית השיק ומיקום אזור החתימה.
  • שיקים "למוטב בלבד" מהדור הישן יתקבלו בבנקים גם לאחר כניסתו של החוק החדש, אין צורך לבצע הדפסה בגב השיק בשיקים הללו.
  • במידה וישנם שיקים סחירים בחברתכם, ניתן להדפיס על גב השיק את הטבלה לפי נוסח בנק ישראל.
  • במידה ויש בידכם שיקים סחירים ללא טבלה מהדור הישן, חברתנו מספקת  פתרון בנושא הדפסת גב צ'ק  לחץ כאן

לחץ כאן, לאתר של בנק ישראל , תקנים ומפרטים - הצ'ק האחיד​.


צרו קשר, בכל שאלה או בקשה , קווים הפקות דפוס.